AVIS  LEGAL

 

1 .Introducció

 

El present document té per finalitat regular les NORMES D'ÚS i salvaguardar la PROTECCIÓ DELS USUARIS de la web www.pelykan.net.  

El terme "Usuari" s'empra aquí per a referir-se a tots els individus i/o entitats que per qualsevol raó accedeixin a aquest lloc Web a través del com PELYKAN pretén donar a conèixer els seus productes i serveis.

 Per a això Modest Comas Lluis, amb domicili social en el carrer Esglesia, 30 ,17.258 de L´Estartit- Girona i NIF 40.511.099-A, amb Nombre de Registre d'Empresa Turística , E-00070-SG (des d'ara PELYKAN), posa a la disposició de l'usuari la informació i serveis relacionats amb l'empresa. La utilització de la pàgina i/o dels seus serveis, suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa de totes i cadascuna de les Condicions Generals recollides en aquesta, última versió actualitzada de les Normes d'ús, pel que l'usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti www.pelykan.net  

2. Ús de la pàgina www.pelykan.net i serveis 

 2.1 L'USUARI es compromet a utilitzar la Pàgina web, els Serveis, els Continguts  i aquestes Condicions Generals de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, s'obliga a usar la Pàgina Web, els Serveis i els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i a no utilitzar-los amb fins contràries al contingut de les presents Condicions Generals , lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal ús del Web per altres Usuaris. En particular, es compromet a abstenir-se de:  

1/ Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, tret que, es conti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.  

2/ Suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin contenir els Continguts. 

 3/ l'Usuari s'obliga a custodiar diligentment i mantenir en secret les contrasenyes proporcionades per PELYKAN i a assumir les conseqüències o perjudicis econòmics soferts per la falta de diligència de la custòdia de les mateixes.  

4/ Destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el Web de PELYKAN

3. Dret de Modificació de les Normes d'ús 

 PELYKAN es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís, qualsevol dels termes i condicions de les presents Normes d'ús, en els termes i condicions que estimi convenient, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través de www.pelykan.net  

4. Enllaços 

En el cas que www.pelykan.net refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines Web de tercers, PELYKAN no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en la pàgina o pàgines Web de tercers, pel que PELYKAN no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d'aquestes pàgines, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets qualssevol de tercers. L'existència d'un enllaç no pressuposa relació de cap classe entre PELYKAN i el propietari de la pàgina Web que el mateix s'estableixi.   

5. Exclusió de garanties i de responsabilitat 

5.1 PELYKAN no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament de la seva pàgina Web ni dels productes o serveis posats a la disposició de l'usuari, pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin haver de la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina Web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada. 

 5.2 PELYKAN no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l'absència de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines, pel que no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels mateixos.  

5.3 PELYKAN no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en la pàgina o pàgines Web de tercers, pel que PELYKAN no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts de les seves pàgines Web, sent responsabilitat exclusiva dels tercers, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets qualssevol de tercers.  

6. Salvaguarda de les Normes d'ús 

Si una de les estipulacions de les presents Normes d'ús fora declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions es mantindran en els termes acordats. PELYKAN es compromet a substituir l'estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les parts.    

7. Llei aplicable i Jurisdicció competent 

 Aquestes Normes d'ús es regeixen per la Llei Espanyola. PELYKAN i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que, si escau, pogués correspondre'ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Girona. Constituïx aquest contracte l'expressió completa i íntegra de l'acord entre PELYKAN i l'usuari, i substituïx tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre ambdós.  

8. Política de privadesa. 

Com a conseqüència del registre com Usuari en el Servei www.pelykan.net, l'Usuari accepta que les dades personals per ell facilitats o que es facilitin en el futur a PELYKAN, siguin objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades així registrades podran ser utilitzats per a la prestació i administració dels serveis de PELYKAN, i el cobrament de productes i serveis a través de www.pelykan.net, call centres, sistemes mòbils de comunicació basats en tecnologies GSM, GPRS o UMTS; la realització d'estadístiques, la remissió de publicitat i altres promocions comercials mitjançant correu electrònic, SMS, MMS o qualsevol altre mitjà anàleg.  

Si Vostè. no consenteix que les seves dades personals siguin tractats amb fins de promoció i publicitat tant dels nostres productes i/o serveis com dels d'altres empreses del grup, indiqui'l escrivint un mail a l'adreça Pelykan@terra.es Vostè podrà en qualsevol moment revocar el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials electròniques remetent un correu a la següent adreça: Pelykan@terra.es Els fitxers així creats seran titularitat i responsabilitat de PELYKAN.  

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'accedir als fitxers automatitzats, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. A tal fi, el titular de les dades haurà de remetre un correu electrònic a l'adreça Pelykan@terra.es en el qual s'inclogui el nom d'Usuari, contrasenya, actuació que se sol·licita i domicili de l'Usuari a fi de remetre-li PELYKAN la confirmació de la seva actuació conforme a la seva sol·licitud. 

 El lliurament dels totes les dades requerides per al registre com Usuari és obligatòria sinó s'especifica el contrari en el formulari de registre, podent PELYKAN denegar el registre a l'interessat que no faciliti tals dades. Així mateix, i a l'efecte del disposat en l'article 34.i) de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'Usuari presta el seu consentiment perquè PELYKAN pugui transferir les seves dades als destinataris i en els termes i condicions anteriorment indicats, amb destinació a qualsevol país del món, fins i tot a aquells que no ofereixin un nivell de protecció equiparable al de la LOPD. 

El consentiment de l'Usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, bastant per a això una comunicació escrita al responsable del fitxer en la forma anteriorment descrita. Finalment, PELYKAN vol informar a l'Usuari que les seves dades seran tractats confidencialment i allotjats en servidors que compleixen els requisits establerts per la legislació espanyola en matèria de protecció de dades.